Fiat Laverda LCS 286 – Bottom sieve

Laverda LCS 286